screen shot 2017-01-23 at 08 55 31

← Gå tilbake

Ny stortingsmelding viser til pårørendeforskningsnettverket ved UIS

Det trengs mer kunnskap om pårørendes rolle. Dette fastslår regjeringen i Stortingsmelding 26 som handler om framtidens primærhelsetjeneste.
Det trengs mer kunnskap om pårørendes rolle. Dette fastslår regjeringen i Stortingsmelding 26 som handler om framtidens primærhelsetjeneste. Meldingen ble lagt fram nå nylig, og i den får pårørendeforskningen ved Universitetet i Stavanger spennende oppmerksomhet.

Slik skriver helseminister Bent Høie og hans medarbeidere i meldingen:

«Forskning viser at involvering av pårørende kan ha betydning for sentrale forhold som må tas i betraktning når helsehjelp skal ytes, og at involvering av pårørende i helse- og omsorgstjenesten kan gi helsegevinst både for pasienter og pårørende.

Det er fortsatt et stort behov for mer kunnskap på dette området for å forstå ulike mekanismer og for å gi bedre grunnlag for endret lovgivning på området, samt for bedring av praksis slik at de politiske målene som nå er formulert i offentlige dokumenter, kan nås.»

Han henviser til Universitetet i Stavanger når det gjelder forskning:

Stortingsmeldingen viser til at forskningsmiljøet for pårørendeforskning ved Universitetet i Stavanger høsten 2013 tok initiativ til å opprette Nettverk for pårørendeforskning.

Hensikten med nettverket er å utvikle og styrke forskning om pårørendestøtte og -involvering for å forbedre helse- og velferdstjenestene til pårørende. Deltakere i nettverket er forskere fra ulike universiteter og høgskoler, men også praktikere, pårørende, pasienter og brukere som representerer offentlige- og idealistiske tjenesteorganisasjoner innen somatiske, psykiske og rusrelatertelidelser, står det i meldingen.

PårørendeSenteret i Stavanger er en del av nettverket. Og nettopp det at dette forskningsnettverket består både av forskere og av praktikere, slik som PårørendeSenteret, blir sett på som viktig av helsestatsråd og regjering.

Det står: «Deltakernes ulike posisjoner gjør det mulig å utvikle kunnskap som er praksisnær, kan implementeres og bidra til faglig utvikling av tjenestetilbudet.»

Og onsdag 10. juni 2015 kommer statssekretær Lisbeth Normann i Helse-og omsorgsdepartementet til Stavanger for å delta på et todagers fagmøte som nettverket arrangerer ved Universitetet i Stavanger. Hun skal snakke om Pasientens helsetjeneste-pårørendes betydning.