hedmark

← Gå tilbake

Utviklingssenteret i Hedmark: Modell der frivillige avlaster pårørende

Hvordan kan frivillige gi avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver? Vi arbeider nå med å utvikle en modell for avlastningstilbud, sier Helene Ottosson ved Utviklingssenteret.
marie kopi
Marie Rein Bore
Journalist
Utviklingssenter for sykehjem og hjemme-tjenester i Hedmark (USHT) har jobbet med ulike temaer innenfor pårørendearbeid siden 2013.

Tidligere leder ved senteret, Bente Ødegård Kjøs, sier at flere av prosjektene er avsluttet og at tiltak fra disse arbeidene er implementert i drift, både i Hamar kommune og i andre kommuner fra Hedmark som deltok i prosjektene. Disse prosjektene er ikke beskrevet her.

USHT Hedmark er for øvrig igang med flere nye prosjekter. Her presenteres senterets pågående prosjekter innen pårørendearbeid: 
  
Utviklingsprosjekter: 
a) Avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver: Utvikling av modell for avlastningstilbud
Dette er et 3-årig prosjekt, finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.

Hensikten med prosjektet er at pårørende får avlastning fra krevende omsorgsoppgaver gjennom en modell som består av systematisk kartlegging av pårørendes behov og bruk av frivillige.

Prosjektet omfatter pårørende til hjemmeboende personer med demens eller alvorlig syke som får lindrende omsorg og behandling. Prosjektet er i samarbeid med Hamar Frivilligsentral og Helene Ottosson ved USHT har ansvaret for dette prosjektet.
 
b)  Videreutvikling av arbeidslagsmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten – koordinator, individuell plan, dagaktivitets- og avlastningstilbud
Dette er et 2-årig prosjekt finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet (Tilskuddsordning: Demensplan 2020 – Fagutvikling og kompetansehevende tiltak)
Tidsperiode august 2017 til september 2019.
Hensikten med prosjektet er at personer med demens og deres pårørende opplever kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet. Målet er å videreutvikle organisasjonsmodellen om arbeidslag i demensomsorgen ved å forbedre modellen og kombinere den med fire nye tiltak. Det ene tiltaket er avlastning til pårørende, og Inger Marie Raabel ved USHT har ansvar for dette prosjektet.
  
Forskningsprosjekter:
c)    Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune
Prosjektet startet opp i 2013 og ble finansiert av Regionalt forskingsfond Innlandet.
MÅlet var å fremskaffe kunnskap om pasienters og deres pårørendes opplevelse av trygghet med lindrende omsorg i hjemmet.
Det ble utviklet et rammeverk/ spørreskjema for trygg lindrende omsorg i hjemmet som viser opplevd trygghet, samt viktigheten av tjenesten. Trygghet ble operasjonalisert til følgende områder: Symptomlindring og pleie og behandling, tilgjengelighet på tjenesten, kontinuitet, medvirkning, informasjon, samarbeid, og samordning, respekt og omtanke, personalets kompetanse, samt pårørendes behov for avlastning. 60 pasienter 36 pårørende deltok i prosjektet.
Dataene viste blant annet sprik mellom hva pasientene og pårørende opplevde på samme spørsmål på flere områder.

Generelt sett er pårørendes skår lavere enn pasientenes, og det viser at pårørende opplever at pasientene er mindre trygg enn det pasientene selv opplever.

Pårørendes skår er på flere områder høyere enn pasientene innen betydning eller viktighet, og det viser at pårørende mener at tjenesten er viktigere enn pasientene selv mener.
To vitenskapelige artikler fra prosjektet blir nå ferdigstilt, og Reidun Hov ved USHT har ansvaret for dette prosjektet.
 
d)    Validering av spørreskjema for pårørendes situasjon
Validerer kortversjonen av kartleggingsskjemaet «Caregiver Reaction Assessment» slik at skjemaet kan brukes i praksis som grunnlag for målrettet og systematisk oppfølging av pårørende. USHT samarbeider med professor Ellen Karine Grov ved høgskolen i Oslo og Akershus om dette prosjektet.
Dette kartleggingsskjemaet blir brukt i prosjekt a) og b) – det er derfor viktig å få validert skjemaet.
Vi har planer om at datainnsamlingen blir ferdigstilt og dataene analysert, samt at manus for to artikler blir påbegynt i 2017. Reidun Hov har ansvar for dette.
  
Kompetansehevingsprosjekt:
e)    Høgskolestudium i pårørendearbeid
USHT har i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, avd. for folkehelsefag (tidligere Høgskolen i Hedmark) utviklet og arrangert et høgskolestudium (15 studiepoeng) i pårørendearbeid innen lindrende omsorg og behandling.

Fokuset for studiet var å styrke ansattes kompetanse i å anerkjenne og støtte pårørende til personer som er alvorlig syke som mottar lindrende omsorg.

Studiet er gjennomført tre ganger (2014-2016), og totalt 68 har gjennomført studiet fra 14 kommuner. I samarbeid med høgskolen skal vi revidere studieplanen høsten 2017.
Fra 2018 vil høgskolen, i samarbeid med USHT, tilby et studium som omfatter pårørendearbeid til flere grupper pasienter. I samarbeid med høgskolen vil vi også utvikle et påbyggingsstudium, modul 2, også på 15 studiepoeng. Reidun Hov har hatt ansvar for prosjektet.
Dette studiet kan du også lese mer om her: Pårørendearbeid har blitt høyskolefag