Kapitteloversikt

​I menyen her finner du seks hovedkapitler som følger den samme kapittelinndelingen som i den ny statlige pårørendeveilederen.

​Under hvert kapittel finner du fagfilmer, case og drøftingsoppgaver som er relavante til temaene i det enkelte kapittel. De er spesielt tilrettelagt for bruk i personalgrupper, men kan også brukes individuelt.

Dere velger selv hvilken fagfilm, case og drøftingsoppgave dere vil bruke, tilpasset de opplæringsbehov og den tidsramme dere har.
 

Visjonen vår er at pårørende inkluderes i det offentlige tjenestetilbudet, og at pårørendeprogrammet.no skal fremme slik praksis.

Pårørendeprogrammet.no ble utviklet i 2011. Etter revideringen vinteren 2016/2017 følger programmet nå de samme kapittelinndelingene som i den nye statlige veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, som Helsedirektoratet ga ut i januar 2017. Pårørendeveilederen er et tiltak innenfor «Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk», forankret i Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg, kap. 4.3.4. Se her. 

Plikter overfor pårørende

Hvordan sikres det at de lovpålagte pliktene for ivaretakelse av pårørende blir oppfylt?

Identifisere pårørende

Hvilke rutiner har helseforetaket/ kommunen for å identifisere og kartlegge de pårørende?

Involvere pårørende

Hvordan involveres de pårørende i behandlingen og oppfølgingen av pasienten/brukeren?

Ivareta barn og unge

Hvordan arbeides det for å gi informasjon og støtte til barn som er pårørende?

Støtte familie og andre

Hvilke rutiner har helseforetaket/ kommunen for å tilby støtte til familie og andre pårørende?

Etiske dilemmaer

Hvordan arbeides det med å reflektere rundt etiske dilemmaer i møte med pårørende?

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet