6 shutterstock 356471774

Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens

Det er behov for å evaluere effekten av pårørendestøtte i Norge.
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å oppsummere tilgjengelig forskning om tiltak som kan støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens. 

Oppsummering av resultatene:
  • Sammensatte programmer, med undervisning om demens og praktisk støtte til pårørende, kan i noen grad redusere omsorgsbyrde og depresjon og gi noe bedre tilfredshet hos pårørende
  • Sammensatte tiltak med undervisning om demens og praktisk støtte gitt av ergoterapeut i hjemmet både til pårørende og pasient kan i noen grad redusere depresjon, gi bedre livskvalitet og i noen grad øke kunnskap om demens hos pårørende
  • Individuell undervisning kan i noen grad redusere omsorgsbyrde hos pårørende
  • Gruppeundervisning, individuell rådgivning og støtte gitt hjemme eller via telefon og støtte fra frivillige, har usikker effekt på pårørende
I de sammensatte programmene er tiltakene gitt av flere ulike helsearbeidere.
Studiene sier lite om langtidseffekten av tiltakene. Hovedtyngden av de inkluderte studiene er gjennomført i USA og Asia, hvor både kultur og sosial struktur er annerledes enn i Norge. Det er derfor usikkert om funnene har overføringsverdi til norske forhold.

Oppsummeringen er gjort av: Dahm KT, Landmark B, Kirkehei I, Brurberg KG, Fønhus MS, Reinar LM. 

Du finner to artikler her: 
https://www.fhi.no/publ/2011/tiltak-for-a-stotte-parorende-til-hjemmeboende-personer-med-demens--/#konklusjon 

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/tiltak-for-a-stotte-parorende-til-hjemmeboende-personer-med-demens-oppdatert-systematisk-litteratursok
 

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet