screen shot 2017-01-23 at 08 31 41

← Gå tilbake

Frelsesarmeen søker råd hos PårørendeSenteret

Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo setter nå i gang et arbeid rettet mot pårørende til personer med rus- og psykiske lidelser. Derfor kom Pål Henriksen og Tanya Knøsen til PårørendeSenteret i Stavanger for å få råd.
Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo setter nå i gang et arbeid rettet mot pårørende til personer med rus- og psykiske lidelser.  Derfor kom Pål Henriksen og Tanya Knøsen til PårørendeSenteret i Stavanger for å få råd.

Frelsesarmeen har en lang historie når det gjelder omsorg: 

«Ja, vi er eksperter på omsorg, men ikke på pårørende. Samtidig er Frelsesarmeendaglig i kontakt med pårørende til mennesker med rus- og psykiske lidelse», forteller de to i møtet med PårørendeSenteret i Stavanger.

«Vi erfarer at mange pårørende ikke er klar over sine rettigheter og har lite kunnskap om rusavhengighet og psykiske lidelser. Mange opplever at taushetspliktenkan være et hinder for samarbeidet mellom de pårørende og de ansatte på de ulike tiltakene vi har. De pårørende har ofte stått i en krevende situasjonover lengre tid. Mange pårørende sier de føler seg alene, at det er et tabubelagt tema å snakke om rus og psykiske lidelser, og at de mangler verktøy for å mestre hverdagen.

Vi ønsker gjennom våre tiltak å sikre at pårørende har tilstrekkelig kunnskap , at de skal kjenne sine rettigheter, at de skal få verktøy til bedre å mestre egen hverdag.»
 

Ja, vi er eksperter på omsorg, men ikke på pårørende.


«Dessuten er det viktig at de pårørende skal ses på som en ressurs i møte med de ulike hjelpetjenestene. Dette skal vi gjøre gjennom å skape møteplasser mellom hjelpetjenestene og pårørende. Der det er mulig, skal Frelsesarmeens rusomsorgstiltak invitere den enkelte pårørende til et samarbeid», forteller de to ansatte ved Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo. Begge har dessuten selv pårørendeerfaring.

De ønsker kontakt med PårørendeSenteret når de nå selv skal sette i gang et pårørendearbeid:

«Vi ønsker både å knytte kontakt, få noen innspill fra deres erfaringer, og tips om hvordan vi kan etablere vårt tilbud. Tilbudet «På huset» er rettet mot pårørende til rusmiddelavhengige og mennesker med psykiske problemer. Vi tenker selvhjelpsgrupper, foredrag, kurs, samtalegrupper», forteller de.

Samtalen går rundt bordet ved PårørendeSenteret i Stavanger: Felles erfaringer, drøfting av ulike tiltak, barn som pårørende, når den rusavhengige selv er pårørende, forholdet mellom pårørende og ansatte, mange emner å ta opp.

«Når det gjelder veien videre, ønsker vi å bruke PårørendeSenteret som en ressurs. Vi trenger starthjelp», sier Pål Henriksen. Det kan være flere mulige måter å samarbeide på, er konklusjonen på møtet.