screen shot 2017-01-23 at 09 00 28

← Gå tilbake

Involvering av de pårørende

«Jeg mener det har blitt en mer bevisst involvering av pårørende», sier assisterende direktør for helse­ og sosialavdelingen hos fylkesmannen i Rogaland.
«Jeg mener det har blitt en mer bevisst involvering av pårørende», sier Rigmor Kvia de Waard. Hun er assisterende direktør for helse­ og sosialavdelingen hos fylkesmannen i Rogaland.

Hun viser til den nasjonale helseplanen Omsorg 2020, og likeledes Stortingsmeldingen som lå til grunn for den. I planen er mye oppmerksomhet rettet mot pårørende til personer som har store omsorgsbehov, eksempelvis med alvorlig kronisk syke barn eller demente.

Et annet eksempel på mer oppmerksomhet rettet mot pårørende, er en statlig veileder som skal komme neste år. I den arbeidsgruppen som skal lage veilederen, sitter en medarbeider fra Fylkesmannens helse­ og sosialavdeling i Rogaland. Når denne veilederen kommer neste år , blir det viktig å informere om den til kommunene.

Fylkesmannens helse­ og sosialavdeling har  som en en av sine oppgaver å gi råd og veiledning for å øke kompetansen i kommunenes helsetjeneste.
 

Jeg mener det har blitt en mer bevisst involvering av pårørende.

Rigmor Kvia de Waard

«En bit av dette er å se på hvordan man bedre kan ivareta pårørende både ved å dra nytte av deres kompetanse og samtidig bidra til å hindre at pårørende blir helt utslitt av sitt omsorgsansvar», sier Rigmor Kvia de Waard.

I dette arbeidet med å øke kunnskapen om pårørendes situasjon, har Fylkesmannen også bidratt med økonomisk støtte til Pårørendesenterets virksomhet.

Fylkesmannens helse- og sosialavdeling har også som oppgave å føre tilsyn med både kommune­ og spesialisthelsetjenesten. Rigmor Kvia de Waard understreker at i dette tilsynsarbeidet er det viktig at folk melder fra hvis de mener at en pasient de er pårørende til, ikke får den forsvarlige helsehjelpen den syke har krav på.

Og nå jobber for eksempel en arbeidsgruppe nedsatt av Statens Helsetilsyn for å få til en ordning der representanter for brukere, både pasienter og pårørende, skal kunne medvirke både i varslede tilsyn og i hendelsestilsyn.