screen shot 2017-01-23 at 08 53 39

← Gå tilbake

Oppsummering Nettverk for PårørendeForskning

Den tredje samlingen i Nettverk for PårørendeForskning ble avholdt ved Universitetet i Stavanger.
Den tredje samlingen i Nettverk for PårørendeForskning ble avholdt ved Universitetet i Stavanger der 52 deltagere var påmeldt. 17 presentasjoner gav tilhørerne innblikk i forskning, utviklingsprosjekter i praksisfeltet, klinisk virksomhet, organisasjoner for brukere- og pårørende, lovverk, politikk og byråkrati. Presentasjonene hadde alle ulike perspektiv og kom fra fagfelt innen psykiatri og rus, eldre og demens, kreft eller var diagnoseuavhengige.

I starten av samlingen ble det notert 3 spørsmål: Hva var nyttig? Hva tenker dere om fortsettelsen av nettverket? Hva er det behov for at nettverket jobber videre med? Avslutningsvis ble disse forsøkt besvart ved tilbakemeldinger i plenum. Dette fungerte som en oppsummering og evaluering av nettverkssamlingen og presenteres her punktvis.

Deltakernes tilbakemeldinger:

Hva var nyttig?


• Flott at det gis rom til så mange presentasjoner. Dette viser bredden, men også fellestrekk ved eksempelvis like forskningsfunn ved ulike langvarige lidelser. Medlemmene får kjennskap til hva andre i nettverket arbeider med, og en utvidet horisont på pårørendeforskning.

• Lærerikt for noviseforskeren som kan ta til seg kunnskap fra erfarne fagfolk og forskere.

• Takknemlig for bekreftelsen på at det vi holder på med er viktig. Blir inspirert og får nye perspektiv på vårt eget arbeid.

• Lunsjene og middagen var fine arenaer for å bli bedre kjent med de andre deltagerne.

• Et inkluderende fellesskap, ikke stivt og det merkes på stemningen at «vi gjør hverandre gode».

• Positivt med et nettverk som samler de gode kreftene som jobber for å styrke pårørendes situasjon.


Hva tenker dere om fortsettelsen av nettverket?

• Enighet om at nettverket fortsetter, med ny samling våren 2016.

• Ønsker mer tid til diskusjon, refleksjon og erfaringsutveksling på neste samling.

• Utvide nettverket, eksempelvis invitere med flere fra Utviklingssentrene i Norge, for de jobber med fag- og utviklingsprosjekter også rettet mot pårørende. Ledere i helseforetakene er savnet i nettverket, noe som vil kunne bidra til å sikre at forskning når fram til lederne. De er også ofte i posisjon til å bidra med finansiering når intervensjoner skal implementeres i kommuner og spesialisthelsetjenesten.

• Nyttig at samlingen er så oversiktlig. Dersom vi blir et stort nettverk og en stor konferanse, kan vi miste noe av vårt særpreg.

• Ønske om at det nordiske samarbeidet styrkes.

• Det forskes mye på det vi vet mye om, og lite på det vi vet lite om. Eksempelvis når det gjøres kunnskapsoppsummeringer, er det ønskelig at «kunnskapshull» deles med nettverket.

Hva er det behov for at nettverket jobber videre med?

• Vi har mye kunnskap om det som ikke fungerer innen pårørendefeltet. Behov for et større fokus på hvilke eksisterende støttetiltak som har nytteverdi, og for utvikling av nye intervensjonsstudier der effekt dokumenteres. Kan i denne sammenheng gå dypere inn de grunnleggende verdiene om hva som er viktig for den enkelte pårørende.

• Forskning som viser til gode og nyttige tiltak, må formidles i helse- og omsorgstjenesten. Nettverket bør jobbe videre med formidling av forskning.

• Ønske om å sette mer fokus på pårørendeforskning i kommunal sektor. Viktig å forske på samspillet mellom sykehus og kommune. Forskning må operasjonaliseres slik at den kan også nyttes i kommunene.

• Inkludering av frivillige organisasjoner i nettverket kan bidra til mer fokus på likemannsarbeid og brukermedvirkning i utarbeiding av nye forskningsprosjekt.

• Nettverksdeltagerne har blitt bedre kjent, og det kan gjøre det lettere å ta kontakt for å sammen å tenke ut nye ideer og samarbeidsprosjekt. Nettverksmedlemmene kan hente ideer fra hverandre, være kreative sammen, samarbeide om utvikling av nye prosjekter og hente hjelp fra hverandre når det skal søkes om midler til videre forskning.

• Et ideal om at nettverket kan fungere som en ressurspool innen pårørendeforskning, eksempelvis ved å gjøre en felles «dugnad» for kartlegging og uttesting av måleinstrumenter brukt i pårørendeforskningen.

• Ønske om en egen aktiv nettside der nettverksmedlemmer kan legge ut sine forskningsartikler eller lenker til disse, og vi kan da etter hvert få en samling av pårørendeforskning.


Vi må satse mer på virkningsfulle støttetiltak for pårørende og på implementeringsforskning.Programområdet for Pårørendeforsknings foreløpige planer for Nettverkssamlingen 2016:

• Til neste samling vurderes andre arbeidsformer i tillegg til presentasjoner. Vi ønsker å fremme forskningssamarbeid og eksempelvis kan workshops bidra til dette.

• Vi oppfordrer alle til å rekruttere nye nettverksmedlemmer fordi nettverket er et åpent nettverk for forskere, fagpersoner og ledere i praksisfeltet samt pårørenderepresentanter. Et stort nettverk er et ideal for samling av kompetanse. Samtidig vil det kunne bli satt et tak på antall deltagere til neste års nettverkssamling.

• Vi vurderer å sette et hovedtema for neste års samling eksempelvis; erfaring og forskningsresultat fra implementering av støttetiltak.

• Vi ser nytteverdien av å opprette en egen nettside for Pårørendeforskning, men mangler per i dag ressurser til dette. Kristin Humerfelt vil fortsette som koordinator av nettverket og sende ut informasjon per mail.