screen shot 2017-01-23 at 08 51 08

← Gå tilbake

Pårørendeprogrammet.no viser vei til gode rutiner for pårørendearbeid

Pårørende Arnhild Gjelberg Ottesen fra Sola oppfordrer helse- og sosialarbeidere til å ta i bruk det digitale utviklingsverktøyet pårørendeprogrammet.no
Pårørende Arnhild Gjelberg Ottesen fra Sola oppfordrer helse- og sosialarbeidere til å ta i bruk det digitale utviklingsverktøyet pårørendeprogrammet.no

Pårørendeprogrammet er utviklet ved Pårørendesenteret i Stavanger. Det skal letteregjøre behandlingsforløpet mellom fagfolk og pårørende.

Arnhild har i mange år vært nær pårørende til en psykisk syk og er sekretær i den lokale avdelingen i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. I dag er det Verdensdagen for psykisk helse, og hun oppfordrer helsevesenet til å få bedre rutiner for samarbeid med pårørende.

Kunne vår familie blitt spart for en del av forvirringen, frustrasjonen, sinnet og oppgittheten hvis helse- og sosialansatte hadde bedre rutiner for innhold og struktur i samhandlingene med pårørende? Ja, mener Arnhild Gjelberg Ottesen.

«Det finnes mye forskning på betydningen av å samarbeide med pårørende. Helsestatsråd Bent Høie har vært veldig tydelig. Men når det kommer til praksis, er det fremdeles veldig avhengig av den enkelte ansatte», sier hun.

Det må etableres rutiner som sikrer en strukturert og god kommunikasjon med pårørende både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Kvalitetssikring

Pårørendeprogrammet.no er utarbeidet ved Pårørendesenteret i Stavanger i samarbeid med pårørende, forskere og praktikere, og med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet nettopp i den hensikt å kvalitetssikre gode rutiner for pårørendearbeid. Programmet er et verktøy til å utvikle godt pårørendearbeid uavhengig av hvilket fagfelt en jobber i. Det er selvforklarende og krever ingen form for opplæring før en kan ta det i bruk.

«Dette programmet viser hva som er viktig i kontakten mellom pårørende og helse- sosial arbeidere. Hvordan avklare roller og forventninger, hvordan møte den «vanskelige» pårørende, og hvordan man må tåle å være uenige», sier Arnhild.

Gode rutiner

«Programmet forteller også veldig greit om hvilke rettigheter pårørende har, og om taushetsplikten som vi vet kan være et dilemma for mange ansatte. Det tydeliggjør at pårørende er forskjellige, og at samarbeidet må gi rom for ulikhetene.

Det er viktig at ikke bare den enkelte helse- og sosial-ansatte tar i bruk programmet, men at det også brukes i møter hvor ledere og ansatte på ulike enheter kan utvikle gode rutiner for pårørendearbeid sammen», sier Arnhild Gjelberg Ottesen.

Det er mange fordeler ved programmet. Det kan brukes til å plukke opp tips, ideer og kunnskap om ulike felt innen pårørendearbeid. Det kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon i den enkelte virksomhet.