Avslutt case

Barn som pårørende

Ivareta barn som pårørende

Barn som pårørende


Når en i familien blir syk, berører det hele familien. Foreldre er ofte bekymret for hvordan rusproblemer i familien går ut over barna.

Hvordan kan dere legge til rette for at barna til pasientene/ brukerne får den hjelp og støtte de har behov for?

For flere case fra fagfeltene rus, somatikk og psykisk helse, se casearkivet.

Spill av film til venstre.

Barn som pårørende

Når én i familien sliter med rusproblemer, vil det berøre hele familien. Barn og unge kan føle uro og bekymring og ha ulike reaksjoner på det som skjer. De kan også få store omsorgsoppgaver i familien.
 
Barn trenger alderstilpasset informasjon og oppfølging. Det gir dem trygghet, forståelse og hjelp til å mestre hverdagen.
 
God hjelp til voksne inkluderer også barna deres. Fortell pasienten eller brukeren at vi alltid spør om barna. Spør hvordan barna har det, og snakk sammen om barnas behov.
 
Foreldre er ofte bekymret for hvordan deres problemer går ut over barna. De ønsker hjelp til å være de omsorgspersonene barnet trenger. Slik hjelp kan redusere foreldres stressbelastning og gjøre hverdagen lettere for barna.

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan snakker dere med foreldre om betydningen av å gi barnet informasjon?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hva kan gjøre deg mer trygg og kompetent i samtaler med barn som er pårørende i din praksis?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvilke samarbeidspartnere har du i ditt arbeid med barn som pårørende?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Jente i ungdomsskolen oppsøker helsesøster og er bekymret for mors alkoholvaner.

Hvordan blir ivaretakelsen her, og hvilke tiltak vil du iverksette?

Hva mener dere?

Avslutt case

Gå videre til en av de andre casene


    ← Gå tilbake