Avslutt case

Støtte til unge omsorgsgivere

Omsorgsoppgavene forandres av sykdom

Støtte til unge omsorgsgivere


Dette caset illustrerer hvordan barn, unge og voksne får omsorgsoppgaver i familier med sykdomsbelastning.

Hvordan kan dere gi støtte og hjelp til omsorgsgiverne?

For flere case fra fagfeltene rus, somatikk og psykisk helse, se casearkivet.

Spill av film til venstre.

Støtte til unge omsorgsgivere

  • Som helse- og sosialarbeidere kommer vi i situasjoner der det er nødvendig å dele vår bekymring med pasienter eller pårørende. Da kan vi bli usikre på hvordan de vil reagere på vår bekymring. Det kan igjen føre til at vi unngår å dele den. Derfor er det viktig å drøfte bekymringen med en kollega først, slik at vi kan bli tryggere på hva vi vil si og gjøre.
     
  • Barn og unge ønsker å bli lyttet til! De vil ikke bare bli snakket om når bekymringer deles. De kan bidra med viktig informasjon og ideer til gode løsninger og tiltak.
     
  • Den friske forelderen har en viktig og krevende rolle. Det kan være avgjørende for barn og unge at den friske forelderen får nødvendig støtte. Da kan det også bidra til at barn og unge selv kan slippe å ta belastende omsorgsoppgaver.
     
  • Det kan være nyttig for familien at vi sammen med dem ser på hva slags støtte og hjelp de kan ha bruk for. Dette kan være praktisk hjelp, emosjonell støtte, avlastningstiltak eller annet.

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan kan du dele din bekymring for barnet med foreldrene?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Ville du delt bekymringen med sønnen?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvem har ansvar for å tilby hjelp til «den friske forelderen» i en familie med sykdomsbelastning?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Jente i ungdomsskolen oppsøker helsesøster og er bekymret for mors alkoholvaner.

Hvordan blir ivaretakelsen her, og hvilke tiltak vil du iverksette?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Far er i palliativ behandling i hjemmet, og skal også dø der. Barna er 5, 8 og 13 år gamle. 

Hvordan kan du ivareta dem?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Familie har en sønn på 13 år, med store atferdsvansker. Tvillingsøsken på 9 år er en del av dette.

Hvilke utfordringer ser du for deg her?

Hva mener dere?