Avslutt case

Trygghet i håndteringen av taushetsplikten

Hvordan kan dere gjøre hverandre tryggere i håndteringen av lovverket generelt og taushetsplikten spesielt?

Trygghet i håndteringen av taushetsplikten


Dette caset illustrerer noen dilemmaer i møte med pårørendes behov for informasjon.

Hvordan kan dere gjøre hverandre tryggere i håndteringen av lovverket generelt og taushetsplikten spesielt?

For flere case fra fagfeltene rus, somatikk og psykisk helse, se casearkivet.

Spill av film til venstre.

Trygghet i håndteringen av taushetsplikten

 • Vi kan ofte kjenne på grensene for taushetsplikt. Spesielt i telefonen kan det være vanskelig å vite hva man skal si.
   
 • Pårørende ønsker ofte å formidle informasjon til oss som de håper kan bidra til at pasienten eller brukeren får bedre hjelp. Da er det god praksis å lytte til pårørende. Vi bryter aldri taushetsplikten ved å lytte.
   
 • Når pårørende opplever seg hørt, vil deres opplevelse av tillit til hjelpeapparatet øke.
   
 • Når vi innhenter pasientens samtykke, kan vi gi pårørende den informasjon de trenger for å kunne bidra til pasientens beste – og til å medvirke på en hensiktsmessig måte.
   
 • Generell informasjon – om sykdommen, avdelingen, tilbudet til pasienter og pårørende m.m. er ofte svært nyttig for pårørende å få. Dette er opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt og noe vi alltid kan gi pårørende!
   
 • Pårørende ønsker at slik informasjon i større grad skal komme på helsevesenets eget initiativ. Vennlige, informative og lyttende helsearbeidere gir økt trygghet for pårørende. 

Refleksjonsoppgave nr.

Hvem har ansvar for å gi informasjon til pårørende?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvem har ansvar for å gi pårørende råd og veiledning?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan er rutinene hos dere for å innhente pasientens/ brukerens samtykke til å samarbeide med pårørende?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Du har en bruker med langvarige behov. Det er uenighet i familien om hva som tilbys fra hjemmetjenesten, og mange i familien involverer seg.

Hva kan du se for deg at blir utfordringen her?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Foreldre med funksjonshemmet barn ønsker å delta mest mulig i pleien, men har ikke kompetanse.

Hva kan du gjøre?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Foreldre til datter, 14 år, tar kontakt med helsesøster. Hun har slanket seg, og er blitt ekstremt tynn. Foreldrene er svært bekymret. 

Hva blir viktig her?

Hva mener dere?