Avslutt case

Barn som pårørende

Ivareta barn som pårørende

Barn som pårørende


Når en i familien blir syk, berører det hele familien. Foreldre er ofte bekymret for hvordan sykdom i familien går ut over barna.

Hvordan kan dere legge til rette for at barna til pasientene/ brukerne får den hjelp og støtte de har behov for?For flere case fra fagfeltene rus, somatikk og psykisk helse, se casearkivet.

For flere case fra fagfeltene rus, somatikk og psykisk helse, se casearkivet.

Spill av film til venstre.

Barn som pårørende

  • Når én i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Barn og unge kan føle uro og bekymring og ha ulike reaksjoner på det som skjer. De kan også få store omsorgsoppgaver i familien.
     
  • Barn trenger alderstilpasset informasjon og oppfølging. Det gir dem trygghet, forståelse og hjelp til å mestre hverdagen.
     
  • God hjelp til voksne inkluderer også barna deres. Fortell pasienten eller brukeren at vi alltid spør om barna. Spør hvordan barna har det, og snakk sammen om barnas behov.
     
  • Foreldre er ofte bekymret for hvordan deres sykdom og helseplager går ut over barna. De ønsker hjelp til å være de omsorgspersonene barnet trenger. Slik hjelp kan redusere foreldres stressbelastning og gjøre hverdagen lettere for barna.

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan snakker dere med foreldre om betydningen av å gi barnet informasjon?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hva kan gjøre deg mer trygg og kompetent i samtaler med barn som er pårørende i din praksis?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvilke samarbeidspartnere har du i ditt arbeid med barn som pårørende?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Jente i ungdomsskolen oppsøker helsesøster og er bekymret for mors alkoholvaner.

Hvordan blir ivaretakelsen her, og hvilke tiltak vil du iverksette?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Far er i palliativ behandling i hjemmet, og skal også dø der. Barna er 5, 8 og 13 år gamle.

Hvordan kan du ivareta dem?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Familie har en sønn på 13 år, med store atferdsvansker. Tvillingsøsken på 9 år er en del av dette.

Hvilke utfordringer ser du for deg her?

Hva mener dere?