Avslutt case

Samarbeid med pårørende

Samarbeid med pårørende

Samarbeid med pårørende


Dette caset viser et glimt fra en hverdag hvor helse- og omsorgstjenesten opplever egne og pårørendes begrensninger i møte med pasientens behov.

Hvordan kan dere få til et godt samarbeid med pårørende på deres arbeidsplass?

For flere case fra fagfeltene rus, somatikk og psykisk helse, se casearkivet.

Spill av film til venstre.

Samarbeid med pårørende

 • Pårørende befinner seg i ulike livssituasjoner, har ulike ressurser og belastninger. De har ulike ønsker og behov i møte med helse- og omsorgstjenesten.
   
 • Det er god praksis å legge til rette for pårørendes medvirkning. Vi kan invitere dem til samtaler for å utveksle informasjon og avklare deres behov og forventninger i møte med hjelpeapparatet.
   
 • Er det riktig at pårørende skal avlaste presset på våre offentlige tjenester?
   
 • Mange pårørende ønsker å bidra i omsorgen! Andre har behov for avlastning. Når vi tar initiativ til samtaler med pårørende, gir vi dem en mulighet til å bli tydelige på sine egne grenser og behov. Vi vil også kunne se om det er hensiktsmessig å sette noen grenser for involveringen. Slike grenser kan vi vurdere i forhold til pasientens behov – eller i forhold til pårørendes egne behov.
   
 • Pårørende har rett på generell informasjon og opplæring, etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-8. Når pårørende får den anerkjennelse, opplæring og støtte som er nødvendig, kan det føre til tryggere pårørende – og gode avklaringer av roller.

Refleksjonsoppgave nr.

Hvem har ansvar for å legge til rette for pårørendes medvirkning?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan er rutinene deres for samarbeid med pårørende på deres avdeling?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan blir pårørende informert om pårørendetilbud de kan benytte seg av?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Foreldrepar har flyttet fra hverandre, og bor i forskjellige kommuner. De har et barn med langvarige pleiebehov. De har delt omsorg, og nå krangler kommunene om ansvar.

Hva er mulig her?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Du er ansatt i hjemmetjenesten og får telefon fra sykehuset om at pasient med store pleiebehov vil bli utskrevet til hjemmet samme dag. Ektefellen er på ferieopphold.

Hvordan vil du løse dette?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Du er hovedkontakt for dement pasient som bor hjemme, og som er på dagsenter tre dager i uka. Fastlege og familie ser behovet for ansvarsgruppe.

Hvordan kan du få til dette?

Hva mener dere?