Avslutt case

Samordnet hjelp til familien

Problemløsning gjennom samarbeid

Samordnet hjelp til familien


Dette caset illustrerer utfordringene når brukere og pårørende har sammensatte behov.

Hvordan kan deres avdeling legge til rette for god samordnet hjelp?

For flere case fra fagfeltene rus, somatikk og psykisk helse, se casearkivet.

Spill av film til venstre.

Støtte til unge omsorgsgivere

 • Møtet med fremmede kulturer utfordrer oss til å være lyttende, skape dialog og finne medvirkning som kan bidra til egnede tiltak.
   
 • Vi skal møte pasienter og brukere i et helhetlig perspektiv. Menneskene vi møter skal få den hjelpen de trenger, tilpasset den situasjonen de lever i.
   
 • Vi har ansvar for å se barna i familien. Barn som lever i familier med sykdomsbelastninger, kan ha behov for støtte og hjelp.
   
 • Kanskje glemmer vi den friske forelderen som får rollen som ”bærebjelken” i familien? Forebyggende helsearbeid inkluderer både barna og den friske forelderen.
   
 • For å tilby god helhetlig hjelp, er det ofte nyttig og nødvendig å samarbeide med andre tjenester rundt bruker og familier. Individuelle planer med tydelighet i koordineringsansvaret kan være et godt verktøy.

Refleksjonsoppgave nr.

Hvem har ansvar for å kartlegge barnas behov for informasjon og støtte i denne familien?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvem kan du samarbeide med når du har saker hvor barn er pårørende?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan er rutinene deres i saker hvor pårørende har sammensatte behov?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Foreldrepar har flyttet fra hverandre, og bor i forskjellige kommuner. De har et barn med langvarige pleiebehov. De har delt omsorg og nå krangler kommunene om ansvar.

Hva er mulig å få til her?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Du er ansatt i hjemmetjenesten og får telefon fra sykehuset om at pasient med store pleiebehov vil bli utskrevet til hjemmet samme dag. Ektefellen er på ferieopphold.

Hvordan vil du løse dette?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Du er hovedkontakt for dement pasient som bor hjemme, og som er på dagsenter tre dager i uka. Fastlege og familie ser behovet for ansvarsgruppe.

Hvordan kan du få til dette?

Hva mener dere?

Avslutt case