Kapitteloversikt

​I menyen her finner du seks hovedkapitler som følger den samme kapittelinndelingen som i den ny statlige pårørendeveilederen.

​Under hvert kapittel finner du fagfilmer, case og drøftingsoppgaver som er relavante til temaene i det enkelte kapittel. De er spesielt tilrettelagt for bruk i personalgrupper, men kan også brukes individuelt.

Dere velger selv hvilken fagfilm, case og drøftingsoppgave dere vil bruke, tilpasset de opplæringsbehov og den tidsramme dere har.
 

Visjonen vår er at pårørende inkluderes
i det offentlige tjenestetilbudet, og at
Pårørendeprogrammet.no skal fremme
slik praksis.


Pårørendeprogrammet.no ble utviklet i 2011. Etter revideringen vinteren 2016/2017 følger programmet nå de samme kapittelinndelingene som i den nye statlige veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, som Helsedirektoratet ga ut i januar 2017. Pårørendeveilederen er et tiltak innenfor «Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk», forankret i Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg, kap. 4.3.4. Se her. 

Plikter overfor pårørende

Hvordan sikres det at de lovpålagte pliktene for ivaretakelse av pårørende blir oppfylt?

Identifisere pårørende

Hvilke rutiner har helseforetaket/ kommunen for å identifisere og kartlegge de pårørende?

Involvere pårørende

Hvordan involveres de pårørende i behandlingen og oppfølgingen av pasienten/brukeren?

Ivareta barn og unge

Hvordan arbeides det for å gi informasjon og støtte til barn som er pårørende?

Støtte familie og andre

Hvilke rutiner har helseforetaket/ kommunen for å tilby støtte til familie og andre pårørende?

Etiske dilemmaer

Hvordan arbeides det med å reflektere rundt etiske dilemmaer i møte med pårørende?