← Gå tilbake

40%20Social%20media

← Gå tilbake

Akseptere eller avvise? Sykepleiere og FB-vennskap med pasienter

Forfatter: Jeanette Varpen Unhjem

Relasjonelt arbeid er bærebjelken i psykisk helsearbeid, og de nære relasjonene mellom sykepleiere og pasienter kan utfordre profesjonelle grenser, blant annet gjennom kontakt utenfor arbeidstid, for eksempel i sosiale medier.

Digitale medier er en betydelig del av hverdagen for både sykepleiere og pasienter. Digital dømmekraft vil kunne avhenge av kunnskaper om og refleksjoner rundt hvordan sosiale medier kan utfordre profesjonelle grenser og påvirke sykepleier–pasient-forholdet.

Målet med denne studien var at innsikt i sykepleieres erfaringer knyttet til profesjonelle grenser i sosiale medier kan bidra til å veilede sykepleiere i etiske dilemmaer og understøtte god digital dømmekraft i praksis gjennom å nyansere offisielle råd og retningslinjer.

Les mer her