← Gå tilbake

Omtale%2034%20Parorendeskole

← Gå tilbake

Brukererfaringer fra kommunale pårørendeskoler

Strategier for å styrke pårørende til personer med demens inkluderer blant annet etablering av pårørendeskoler og samtalegrupper i kommunal regi. Målet med tiltakene er å gi pårørende kunnskap om demenssykdom og tilby støtte og veiledning, noe som kan gi læring og mestring. Denne studien ser nærmere på erfaringene.
Forfattere: Lill Sverresdatter Larsen, Jill-Marit Moholt, Torunn Hamran, Nils Henriksen og Bodil H. Blix

Dagens pårørendeskolemodell ble introdusert i utviklingsprogrammet «Tilbud til pårørende – pårørendeskoler og samtalegrupper» på oppdrag fra Helsedirektoratet (Hotvedt, 2010). I denne modellen er pårørendeskolene forankret i kommunale tjenester, og tilbudet finansieres gjennom statlige tilskuddsordninger. Organiseringen av og innholdet i tilbudet følger «Håndbok for etablering og drift av pårørendeskolen».

Kommunene er pålagt å tilby nødvendig pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017). Strategier for å styrke pårørende til personer med demens inkluderer blant annet etablering av pårørendeskoler og samtalegrupper i alle landets kommuner. Målet med tiltakene er å gi pårørende kunnskap om demenssykdom og tilby støtte og veiledning, noe som kan gi læring og mestring.

Denne studien tyder på at pårørendeskolen kan bidra til å gjøre pårørendes livssituasjon mer begripelig og håndterbar og til mer åpenhet rundt demenssykdom. Tilbudet kan imidlertid ikke erstatte individuell og langvarig oppfølging av familier der en person har demenssykdom. Pårørende hadde i all hovedsak positive erfaringer med pårørendeskolen.

Hele studien finner du her.