← Gå tilbake

42%20frivillig

← Gå tilbake

Hva mener folk om økt bruk av ubetalte frivillige i eldreomsorgen?

Forfattere: Dag Arne Christensen, Rune Ervik & Tord Skogedal Linden

Arbeidet har fått tittelen "Befolkningens holdninger til økt bruk av ubetalte frivillige i eldreomsorgen: Resultater fra et surveyeksperiment", og forskerne ser nærmere på det offentliges ambisjon om å fremme ubetalt, frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren.

Et vesentlig aspekt ved den pågående debatten om utforming og organisering av eldreomsogen i Norge er argumentet om at offentlig sektor og kommunene alene ikke kan løse disse oppgavene i en fremtid der en økende andel av befolkningen vil være eldre og pleietrengende. I offentlige dokumenter argumenteres det for at frivillige i større grad må bidra.

Helse- og omsorgsdepartementet slår fast at «pårørende og frivillige skal få en større og tydeligere plass i helse- og omsorgstjenesten».

Et viktig funn i studien er at befolkningen synes å være skeptiske til økonomi- og bærekraftargumentet for økt frivillighet, i motsetning til den gjennomgående positive vurderingen vi finner i offentlige dokumenter og blant mange politikere.

Mer om dette her.