← Gå tilbake

36-1

← Gå tilbake

Pårørende til pasienter med traumatisk hjerneskade

Forfatter: Kristine Halvorsen Skjerve

Traumatisk hjerneskade kan oppstå når hjernevevet blir skadet av ytre krefter mot hodet. Dette kan gi varige fysiske, emosjonelle og kognitive utslag som i vesentlig grad virker inn på aktiviteter, deltagelse og livskvalitet. 

De som blir rammet får funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet over lang tid og har behov for rehabilitering.

Hensikten med denne studien er å gi en oversikt over den litteraturen som omhandler de belastningene pårørende til pasienter med traumatisk hjerneskade opplever, da med særlig fokus på livskvalitet, psykisk helse og familiefunksjonen totalt.

Denne studien undersøker også intervensjoner og behandling rettet mot pårørende til pasienter som har gjennomgått en traumatisk hjerneskade.

Mer om dete finner du her.