I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Tilbake_pil
Tilbake

Beste praksiseksempler

Pårørendesenteret har gjennomført en kartlegging av pårørendearbeid i alle landets kommuner. Gjennomgangen av disse kommunale tilbudene og nettsidene har avdekket mange gode tiltak og prosesser.

Her har vi samlet noen av de beste eksemplene på gode løsninger og ordninger for å ivareta de pårørendes helse og livskvalitet for å gi inspirasjon til nytenkning og innovative løsninger.
christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash
Infolapp%20med%20binders
Det finnes mange ulike typer tiltak
Group%20947
lavterskeltilbud
Group%20947
familievikar
Group%20947
kommunale-p-r-rendesentre
Group%20947
sjekkliste-for-p-r-rende
Group%20947
interkommunalt-samarbeid
Group%20947
p-r-rendeskole
Group%20947
samhandlingsmodell
Group%20947
oversiktelige-nettsider

Lavterskeltilbud

Mange kommuner har opprettet lavterskeltilbud som er rettet mot familier. Ett av disse tilbudene er Familiens hus. Dette er et tverrfaglig lavterskeltilbud som blant annet har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier. De har også som mål å styrke barn og unges oppvekstvilkår.

Familievikar

Noen kommuner tilbyr familievikar som en del av hjelpetilbudet til småbarnsforeldre som har særlig behov for bistand. Dette tilbudet om praktisk hjelp tildeles ved for eksempel akutt sykdom eller andre spesielt krevende familiesituasjoner. Tjenesten kan også tildeles i en avgrenset periode ved økt omsorgsbehov i forbindelse med flerfødsler eller prematurfødsel.

Familievikartjenesten kan innebære stell av barn, matlaging eller renhold. Tjenesten tilbys oftest på dagtid i ukedager.

Kommunale pårørendesentre

Det finnes noen kommuner som har etablert egne kommunale pårørendesentre. Noen av disse driftes i samarbeid med interesseorganisasjoner. Til tross for at diagnoseuavhengige pårørendesentre kan gi mest helhetlig tilbud, erfarer vi at mange av disse har ekstra fokus på rusavhengighet og psykisk sykdom.

Pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus har lenge vært sterke pådrivere for å fremme hjelp til disse gruppene og har vært en viktig støttespiller for å utvikle tilbudet.

Er pårørende ved mobbing, fengselsopphold eller ved sammensatte helseutfordringer en prioritet?


Erfaringen er at pårørendesentre som har et diagnoseuavhengig tilbud er best egnet til å møte de pårørende som ellers faller utenfor, eller mellom ulike, tilbud. Målet er å sikre at alle pårørende i størst mulig grad skal føle seg sett, hørt og møtt uavhengig av hvilken pårørendesituasjon de står i.

For å kunne gi best mulig tilbud, kan kommunen samarbeide med ulike interesseorganisasjoner som for eksempel NKS, LPP og Kreftforeningen.

Sjekkliste for pårørende

Vi har funnet én kommune som har utarbeidet sjekkliste for pårørende. Denne sjekklisten er til for helse- og omsorgspersonell og er ment å fungere som en huskeliste for å sikre godt samarbeid med pårørende som en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Dette prosjektet er tilknyttet et forskningsarbeid som foreløpig ikke er avsluttet.

Interkommunalt samarbeid

Vi har funnet mange gode eksempler på godt interkommunalt samarbeid. I en region har seks kommuner gått sammen for å gi best mulig tilbud til barn og unge som pårørende. Dette er et pilotprosjekt som er diagnoseuavhengig og baserer seg på bred faglig kompetanse, tverrfaglig samarbeid og innsats fra dedikerte frivillige.

Prosjektet er et eksempel på forbilledlig helhetlig tenkning der en bred arbeidsgruppe samarbeider om helse, skole og oppvekst på tvers av kommunegrenser.

I tilbudet inngår blant annet fagdager, temakvelder og treffpunkt for barn mellom 6 og 16 år.

Pårørendeskole

Nasjonalforeningen for folkehelsen driver, i samarbeid med kommuene, pårørendeskoler mange steder i Norge. Pårørendeskolen er et tilbud til pårørende til mennesker med demenssykdom.

Pårørendeskolen arrangeres ofte for innbyggere av flere kommuner i samme region. I disse tilfellene er det viktig at alle de involverte kommunene er flinke å informere om tilbudet på sine nettsider.

Samhandlingsmodell

Vi har funnet én kommune som viser til en samhandlingsmodell som gir veiledning i hvordan en går fram dersom en selv har behov for hjelp eller er bekymret for et barn, ungdom eller en familie. Samhandlingsmodellen gir informasjon om viktigheten av å bli sett og møtt, samtidig som den viser til hvem en skal kontakte med tilhørende kontaktinformasjon.

Samhandlingsmodellen finnes lett tilgjengelig på kommunens nettside.

Oversiktelige nettsider

Mange kommuner har sett viktigheten av oversiktelige nettsider.

Flere av kommunene har vektlagt pårørende tilstrekkelig til at disse har fått en egen fane i menyen. Der kan de for eksempel finne oversikt over lokale pårørendetilbud, nyttige eksterne linker samt telefonnummer og annen kontaktinformasjon til landsdekkende linjer med tilhørende chat og hjelpetelefoner.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut