← Gå tilbake

FORSKNING%20PP%20Demens

← Gå tilbake

Dagsenterets betydning for pårørende av personer med demens

En undersøkelse viser at pårørende for personer med demens i mange tilfeller opplever tiden med den demensrammede som bedre og lettere når vedkommende har et dagsentertilbud.
Forfattere: Tretteteig, S., Vatne S. & Rokstad, A. M.M.

Ved et dagsenter får personer med demens i stor grad tilfredsstilt sine behov for sosialt fellesskap, god ernæring, fysisk aktivitet, struktur og variasjon i hverdagen. Dette gir pårørende større frihet og mer tid til å ivareta egne behov, til å være sosiale, arbeide eller gjøre andre ting uforstyrret. I flere tilfeller bidrar den demensrammedes dagsenterplass også til at pårørende opplever tiden sammen med vedkommende som bedre og lettere. Det viser en undersøkelse.

Gjennom dybdeintervjuer med 17 pårørende som alle har omsorg for et familiemedlem med demens, ønsket forskere å få mer kunnskap om omsorgsgivers situasjon og i hvilken grad dagsentertilbudet bidrar til å møte deres behov for støtte og avlastning.

De pårørende opplevde sin rolle som kompleks – med mye omsorgsansvar og –oppgaver i tillegg til mange følelsesmessige og relasjonelle utfordringer. Men omsorgsrollen førte også til positive erfaringer i form av aksept og tilpasning, støtte og hjelp og positive endringer i forholdet til andre som deltar i omsorg for pasienten. 

Les mer om studien her.
(Teksten er på engelsk.)