I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
14. august 2017

Asker kommune har en kultur som oppfordrer til nytenkning.

– Det å ha en kultur som oppfordrer til nytenkning, er helt avgjørende for utvikling. Alle har en hektisk arbeidshverdag, men det kunne tenke nytt, er spennende. Dette skriver Cathrine Retvedt, konstituert virksomhetsleder ved Brukertorget, Asker kommune. Asker er blant kommunene som har fått ekstra midler fra staten til pårørendearbeid.
Asker kommune har en kultur som oppfordrer til nytenkning.
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
– Hvilke satsninger og tiltak er dere i gang med når det gjelder pårørende?
– Vi har igangsatt flere ulike tiltak, for eksempel når det gjelder demens, rus og psykiatri.


Demens

Pårørende til personer med demens får tilbud om samtaler med kommunens Demensteam.

– Vi er i gang med et prosjekt som gjelder personer med demens. Her vil det vurderes nye konkrete tiltak for pårørende. Det er etablert en samtalegruppe for pårørende til personer med demens, en gang per måned. Samtalegruppen er et samarbeid med Demensforeningen. Her kan pårørende møtes og ha samtaler i en fast gruppe med en gruppeleder.


Psykisk helse- og rusutfordringer

Kommunen tilbyr rådgivning til pårørende av personer med rusutfordringer. Psykologtjenesten har tilbud om pårørendeoppfølging med rus- og/ eller psykiske helseutfordringer. Formålet har vært å gi pårørende informasjon om rettigheter, verktøy til å håndtere utfordringer ved å være pårørende, samt normalisering. Virksomhet psykisk helse og rus skal i høst arrangere en pårørendesamling med foredrag og samtaler.

Målet er å diskutere hvordan
pårørende opplever dagens
tilbud i kommunen, og hva
som eventuelt savnes.


Hverdagsrehabilitering

– Vi er i gang med prosjekt som omhandler hverdagsrehabilitering her er også pårørende involvert som en del av nettverket til den enkelte pasient. Noen pårørende er motivator for den enkelte pasient, da gis det egen opplæring for dette.


Rådgivning

Brukertorget, som blant annet saksbehandler helse- og omsorgstjenester, økonomitjenester og bolig, har tre rådgivere. Rådgiverne skal kunne arbeide helhetlig rundt brukere.

– Det har resultert at vi kan arbeide forebyggende for pårørende. Vi ser spesielt at det er nyttig å se helse, bolig og økonomi i sammenheng.


Samarbeid med pårørende

Asker kommune har egne brukerråd der pårørenderepresentanter er representert. De er opptatt av samarbeid med pårørende på systemnivå, for eksempel som deltagere i styringsgrupper og markering av overdosedagen, sammen med LPP.

– Hva er responsen dere har fått fra pårørende – og erfaringene deres så langt med tiltakene?
– Vi har fått gode tilbakemeldinger på tiltakene så langt. Men vi ønsker gjerne flere tilbakemeldinger, og spesielt når det gjelder hva vi skal utvikle oss på.

– Hvilke utfordringer opplever dere i disse tiltakene?
– Vi har mange tiltak for pårørende, vi har imidlertid sett at vi ikke er koordinerte nok, og at vi sliter med å gjøre tilbudene godt nok kjent. Dette var en av grunnene for at vi søkte på midler fra Helsedirektoratet for pårørendestøtte. Vi må her kunne tenke på tvers av virksomheter og diagnoser.
 

Vi har mange tiltak for pårørende, vi har imidlertid sett at vi ikke er koordinerte nok, og at vi sliter med å gjøre tilbudene godt nok kjent. 


– Vi ønsker også å få etablert fleksible avlastningstiltak, dette er også en del av prosjektet som støttes av Helsedirektoratet.

– Hvilke tips og råd har dere til andre kommuner som vil starte andre pårørendetilbud eller lignende pårørendetiltak som dere?
– Asker kommune Helse- og omsorg har utarbeidet en felles strategi; Strategi 2020. Dette er en helhetlig strategi som har som formål at alle virksomhetene har samme fokus.

Her er ett av målene «aktiv brukerrolle». Strategien har gjort at Helse- og omsorg har blitt flinkere til å samarbeide på tvers, det har gjort at også pårørendes behov har blitt mer synlig. Det som har vært viktig her er at strategien er implementert i hele organisasjonen. Alle ledere kjenner strategien, og den brukes aktivt i virksomhetsplaner og i den daglige driften i kommunen. Alle ansatte har fått sitt eget eksemplar av strategien, slik at alle arbeider mot felles mål.

– Asker kommune er opptatt av å finne nye gode løsninger og dele disse med hverandre.
 

Det å ha en kultur som
oppfordrer til nytenkning, er
helt avgjørende for utvikling.


– Alle har en hektisk arbeidshverdag, men det kunne tenke nytt, er spennende. Vi har også god erfaring med å etablere samarbeid med pårørendeorganisasjoner og invitere de til å delta i kommunes utviklingsarbeid, som for eksempel som deltagere i styringsgrupper og arbeidsgrupper, skriver Cathrine Retvedt.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut