I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
21. mars 2017

Helsedirektoratet: Må jobbe med rutiner for å ivareta barn som pårørende

– Helsedirektoratet ser at mange virksomheter trenger å jobbe med rutiner for å fange opp og ivareta barn som pårørende, sier divisjonsdirektør Svein Lie.
Helsedirektoratet: Må jobbe med rutiner for å ivareta barn som pårørende
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Han sier også det trengs å jobbe med rutiner for å fange opp voksne pårørende med store omsorgsoppgaver eller belastninger slik at de får får tilbud om samtaler, veiledning og avlastning.

Da den nye pårørendeveilederen nylig ble presentert, sa Lie følgende: – Gjennom veilederen ønsker vi å stimulere helse- og omsorgstjenesten til å utvikle støttetiltak til pårørende som opplæring, veiledning, og fleksible avlastningstjenester.

– På hvilke måter mener du denne stimuleringen av helse- og omsorgstjenesten skal skje?
– Da vi spurte ansatte i kommunene hva de ønsket seg av en veileder fra Helsedirektoratet, svarte de: En veileder må være konkret og nyttig og den må inneholde eksempler og verktøy.

Vi håper vi har klart å lage en veileder som er nyttig for tjenestene.


Ved presentasjonen sa du videre:- Ledelsen i helse- og omsorgstjenestene i kommuner og helseforetak har ansvar for at anbefalingene i veilederen følges opp.

– Hva er riset bak speilet hvis kommuner og helseforetak ikke følger opp anbefalingene?
– Veilederen viser hvordan kommuner og helseforetak kan oppfylle lovkrav som allerede finnes. Helsetilsynet og Fylkesmennene vil kunne bruke veilederen som en målestokk på hva som er god praksis når de gjør tilsyn i tjenestene.

Helsedirektoratet har ikke noe ris bak speilet, bare gulrøtter i form av bedre samarbeid med pårørende og mer fornøyde pårørende.


I St.m 29: Morgendagens omsorg legger regjeringen fram et program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk 2014–2020. I første fase av programperioden legges det vekt på tiltak som  fleksible avlastningsordninger, pårørendestøtte, informasjon, opplæring og veiledning, forbedring av omsorgslønnsordningen, forskning og utvikling.

– Hva er status når det gjelder første fase generelt?
Svein Lie lister opp fire punkt:
  • Det er etablert en tilskuddsordning som skal bidra til å utvikle kommunale modeller for å forbedre pårørendes situasjon, synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørendes som står i krevende omsorgsoppgaver. I 2017 er tilskuddet prioritert til prosjekter for å utvikle modeller for fleksible og tilrettelagte avlastningsordninger (se omtale i Prop. 1 S (2016-2017)).
     
  • Det er fremmet et lovforslag om styrket pårørendestøtte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Forslaget samler og tydeliggjør kommunens plikt til pårørendestøtte, blant annet i form av veiledning og opplæring, avlastning og omsorgslønn (se Prop. 49 L (2016-2017)).
     
  • Helsedirektoratet har lansert en veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
     
  • Pårørende har fått en rolle i programplanene til Forskningsrådsprogrammene HELSEVEL og BEHANDLING.

– Hvor langt er utredningen kommet når det gjelder endringer i de økonomiske kompensasjonsordningene og permisjonsbestemmelsene?
– Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet et lovforslag om endringer i pleiepengeordningen (Prop. 48 L (2016-2017). Forslaget er utarbeidet i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet.

– Direktoratet er vel allerede i gang med å tenke på neste års statsbudsjett: Hvilke områder ønsker man å prioritere når det gjelder pårørendepolitikk?
– Det er regjering og storting som lager statsbudsjettet, så det kan ikke vi svare på. Helsedirektoratet ser at mange virksomheter trenger å jobbe med rutiner for å fange opp og ivareta barn som pårørende, og for at voksne pårørende med store omsorgsoppgaver eller belastninger får tilbud om samtaler, veiledning og avlastning, sier divisjonsdirektør Svein Lie.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut