I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
04. februar 2022

Nå kan din kommune søke om tilskudd til pårørendearbeid

Med søknadsfrist 1. mars har Helsedirektoratet lyst ut tilskudd for kommuner som vil satse på pårørendearbeid. Prioriteringen i år er spesielt kommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen «Leve hele livet».
Nå kan din kommune søke om tilskudd til pårørendearbeid
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Helsedirektoratet skriver på sine nettsider at de i årets tildeling vil prioritere kommuner som har politisk vedtak om gjennomføring av eldrereformen lokalt eller som kan dokumentere at de er i prosess fram mot vedtak. I tillegg nevner de to prosjekttyper som også vil bli prioritert i søknadsbehandlingen etter 1. mars.

 
Prosjekter som prioriteres

Det ene gjelder prosjekter med mål om å utvikle veilednings- og avlastningstjenester til pårørende med utgangspunkt i de pårørendes behov. Det andre er prosjekter med mål om å etablere rutiner og systemer for å kartlegge og følge opp barn og unge som er pårørende til foreldre og søsken.
 

Viktig å vite

Det vektlegges også at de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal ha en sentral rolle i prosjektet det søkes midler til. Det samme gjelder eventuelle samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene, frivillige organisasjoner, barnehage/skole, andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet viser ellers til regjeringens Pårørendestrategi og handlingsplan lansert i desember 2020, der følgende hovedmål gjelder: (1) Anerkjenne pårørende som en ressurs. (2) God og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv. (3) Kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid. (4) Ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre.

 

Målgruppen er pårørende uavhengig av
pasientens/brukerens alder og årsaken
til omsorgsbehovet.

– Helsedirektoratet.no

 

Prosjekter som vil bli prioritert i 2022:

A: Prosjekter der målet er å utvikle et spekter av veilednings- og avlastningstjenester til pårørende med utgangspunkt i pårørendes behov. Det forutsettes at de kommunale helse- og omsorgstjenestene inkludert bestillerkontoret, tildelingskontoret eller andre som tildeler tjenester har en sentral rolle i prosjektet, og at alle pårørende med krevende omsorgsoppgaver inkluderes som sluttbrukere.
 
B: Prosjekter der målet er å utvikle rutiner og system for kartlegging og oppfølging av barn og unge som pårørende til foreldre og søsken. 
 
Målet med tilskuddsordningen er å utvikle kommunale modeller som bidrar til å styrke kvaliteten på tjenestene, støtte pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver og bidra til å forebygge at pårørende utvikler egne helseutfordringer.

Ordningen har også som mål at kommunene skal ha et spesielt øye for barn og unge som pårørende og at etterlatte til foreldre eller søsken skal få ivaretatt sine behov for informasjon og nødvendig oppfølging.
 
Søknadsskjema og mer om ordningen finner du her:
www.helsedirektoratet.no/tilskudd

Kontaktperson i Helsedirektoratet er Jacqueline Sæby, e-post: jacqueline.saeby@helsedir.no
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut