I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
09. desember 2020

Ny guide for involvering av pårørende i kreftomsorgen

– Vår guide er et praktisk verktøy med forslag til hvordan vi bedre kan dra nytte av erfaringene til kreftpasienters nærmeste pårørende. Ledere og helsepersonell kan også bruke guiden til å reflektere over gjeldende praksis og diskutere mulige endringer på sin arbeidsplass.
Ny guide for involvering av pårørende i kreftomsorgen
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Det sier Inger Johanne Bergerød, koordinator ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenester ved UiS og doktorgradsstipendiat ved Stavanger Universitetssykehus. I sitt doktorgradsprosjekt synliggjør hun pårørende som en viktig ressurs når det gjelder økt kvalitet og sikkerhet i kreftomsorgen på sykehus. Et mål er å veilede helsepersonell i involvering av de pårørende.
 

Helsepersonell etterlyser verktøy

– Forskningen vår viser betydningen av å involvere pårørende mer systematisk i forbedring av tjenester og i klinisk praksis, men helsepersonell forteller at de mangler gode verktøy og metoder for å få dette til, fortsetter Bergerød.
 
Som en del av forskningen utviklet hun en guide for pårørendeinvolvering på sykehus sammen med et ekspertpanel bestående av representanter for pårørende, kreftsykepleiere og leger ved to norske sykehus.
 

De pårørende må også få opplæring i grunnleggende ferdigheter som styrker deres evne til å observere og tolke pasientens helsetilstand.


Ekspertpanelet vurderte egnede metoder for å samle erfaringer lokalt, regionalt og nasjonalt. De søkte også svar på konkrete spørsmål som: Hva kan sykehus lære av pårørende? Hvordan kan deres opplevelser verdsettes mer systematisk i arbeidet med kvalitet og sikkerhet?
 

Pårørende kan gi økt pasientsikkerhet

Pårørende som er trygge i sin rolle kan bidra til økt pasientsikkerhet. Nettopp fordi pårørende ofte ser områder der hjelpen ikke er god nok. Slik kan de gi mer objektiv informasjon om pasientens situasjon.
Pårørende kan også være avgjørende for hvor godt pasienten håndterer både sykdommen og behandlingen.
 
– Våre funn er i tråd med andre studier som fremhever pårørende som en viktig aktør og ressurs i arbeidet med å forbedre kvalitet i tjenestene, sier Bergerød.
 

Guide til bruk i kreftomsorgen

Panelet utviklet en guide skreddersydd til ledere og ansatte i kreftomsorgen. Sammen med kunnskapen fra ekspertpanelet bygger denne på et teoretisk rammeverk for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Målet er å synliggjøre muligheter der pårørende kan bidra til at det blir tryggere å være pasient.
 
Et av forslagene i guiden er at pårørendes erfaringer må bli dokumentert og brukt til å forbedre kvaliteten på sykehus.
 

Det kunne vært interessant å teste guiden i et tverrfaglig team med sykepleiere, leger og ledere for å undersøke hvordan man bedre kan legge til rette for involvering. 


– Dette kan gjøres gjennom brukerundersøkelser, bøker hvor pårørende kan skrive ned sine hjertesukk eller et eget pårørendenotat i pasientens journal, sier Bergerød, som ser for seg ulike situasjoner det pasienter, pårørende og helsepersonell kan bruke veilederen som grunnlag for diskusjon.
 

Opplæring for begge parter

Helsepersonell må læres opp i hvordan de kan vurdere den enkeltes behov og gi individuelt tilpasset oppfølging av både pasient og pårørende. Én kontaktperson for de pårørende, tydeligere avklaringer av roller og standardisering av involvering i ulike deler av forløpet, kan gi trygghet. Det samme kan større kontinuitet i helsepersonellet som tar vare på pasienten på sykehuset.
 
– De pårørende må også få opplæring i grunnleggende ferdigheter som styrker deres evne til å observere og tolke pasientens helsetilstand. Slik kan vi forberede dem på utfordringene og omsorgsoppgavene de skal utføre og sikre bedre kvalitet i krefttilbudet til pasientene, forklarer hun.
 

Guiden brukt i tverrfaglige team

– Det kunne vært interessant å teste guiden i et tverrfaglig team med sykepleiere, leger og ledere for å undersøke hvordan man bedre kan legge til rette for involvering, sier hun.
 
Inger Johanne Bergerød oppfordrer også til videre forskning på innføring og bruk av guiden på sykehus for å undersøke hvilken effekt den kan ha på pårørendeinvolvering i praksis.

Denne saken er hentet fra forskning.no. Hele saken leser du her.
Studien kan du i sin helhet lese her og her.
 

 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut