I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
17. mars 2023

Pårørendeorganisasjonene viktige

– Brukerorganisasjonene er ekstremt viktige som pådrivere overfor politikere og som en ressurs for pårørende og helsepersonell, sier lege Tina S. M. Kornmo, som har sittet i utvalget for NOUen om kvinnehelse, der pårørendeperspektivet har fått en betydelig plass.
Pårørendeorganisasjonene viktige
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Kvinnehelseutvalgets NOU «Den store forskjellen: Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» ble levert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. mars og er nå ute på høring.
 
Pårørendeperspektivet har fått en betydelig plass i den omfattende rapporten, både når det gjelder fokus og forslag til tiltak. Ifølge utvalgsmedlem, samfunnsdebattant og lege, Tina S. M. Kornmo, som også er pakistansk innvandrer, lå pårørenderollen inne som en del av bestillingen fra departementet, noe som ytterligere understrekes gjennom lederen av Pårørendealliansens plass i utvalget.
 

Både individ- og systemnivå

Som pakistansk innvandrer har Tina S. M. Kornmo blant annet jobbet mye med kvinners og barns rettigheter gjennom den ikke-statlige organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold) og selv erfart viktigheten av å ivareta og løfte fram brukerinteresser overfor politikere og i samfunnet som sådan. Hun er opptatt av at pårørendeorganisasjonene, som Pårørendesenteret, har en ekstremt viktig rolle å spille på politisk nivå, men også i informasjonsarbeid rettet mot allmenheten.
 

Nå har vi en fersk NOU med mange gode tiltak, men for å få gjennomført disse er innsatsen fra brukerorganisasjonene rettet mot politikerne helt avgjørende.

Tina S. M. Kornmo, lege og samfunnsdebattant 

– Hvor viktig vil du si det er at det finnes brukerorganisasjoner som Pårørendesenteret i forhold til å bistå pårørende, og da spesielt kvinner som pårørende, både direkte og på systemnivå?
 
– På individnivå er det svært viktig. Når man står i en akutt situasjon og får kastet på seg en omsorgsrolle som man ikke helt var forberedt på, er det nyttig å høre om andres erfaringer og få muligheten til å snakke med noen om rettigheter og hvor man skal henvende seg istedenfor å måtte lete opp alt selv. På systemnivå, er det viktig at brukerorganisasjonene jobber målrettet mot politikerne for å løfte fram pårørendesaken. Nå har vi en fersk NOU med mange gode tiltak, men for å få gjennomført disse er innsatsen fra brukerorganisasjonene rettet mot politikerne helt avgjørende. En god del av tiltakene vil nemlig også kreve midler, fastslår hun.
 

Pårørendebelastninger

I likhet med andre har også Kornmo hatt med seg egne pårørendeerfaringer inn i arbeidet med NOUen, blant annet som tante til en fysisk og psykisk utviklingshemmet gutt. Nå nylig var hun også pårørende til en som kort tid etter fødsel fikk alvorlig sykdom.
 
– Belastningene man som pårørende står i er blitt enda tydeligere for meg i forbindelse med utvalgsarbeidet, og nå også privat, sier hun.
 
Kornmo er opptatt av at pårørendeperspektivet ikke utelukkende gjelder kvinner, men hele familien.
 
– Dagens systemer er for svake. Vi har ikke gode nok økonomiske kompensasjons- eller permisjonsordninger for pårørende slik at både menn og kvinner kan være pårørende. For kvinner tilknyttet arbeidslivet er dette viktig, da kvinner oftere enn menn får pårørenderollen. Hvis vi klarer å få på plass økonomiske kompensasjons- og permisjonsordninger som tar hensyn til denne kjønnsmessige skjevfordelingen, vil det kanskje bli lettere også for menn å ta pårørendeansvar, tror hun.
 

Veiledning betyr mye

– Hjelpetelefonen «Pårørendelinjen», hvilken betydning tenker du at den har for pårørende og fagfolk?

– Den betyr enormt mye! Å kunne ta en telefon til en person som kan gi trøst og veiledning, er svært betydningsfullt når man står i en krevende situasjon og samtidig forsøker å holde seg oppdatert på sykdom og forstå hva man bør gjøre, sier hun.
 

Det viktigste nå er å få en gjennomgang av de økonomiske rammebetingelsene for pårørende, der permisjonsbestemmelser og kompensasjonsordninger må på plass.

Tina S. M. Kornmo, lege og samfunnsdebattant

At ikke bare pårørende, men også fagfolk kan hente støtte til hvordan de skal håndtere ulike pårørendesituasjoner, mener hun er like viktig:
 
– Tilbakemeldinger fra pårørende er også noe vi som fagfolk trenger, sier hun enkelt.
 

Økonomien må på plass

I forhold til pårørenderollen framover, mener lege og utvalgsmedlem Tina S. M. Kornmo at det viktigste nå er å få en gjennomgang av de økonomiske rammebetingelsene for pårørende, der permisjonsbestemmelser og kompensasjonsordninger må på plass.
 
– Og så må informasjon om lovverk og rettigheter som allerede finnes, bli lettere tilgjengelig, avslutter hun.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut