I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
13. juni 2022

– For barns beste må vi tørre å tenke det verste

Etter råd fra Ungdomsrådet i kommunen, kommer elevene i Gjesdal-skolen til å få undervisning om vold i nære relasjoner hvert eneste år framover. Dette er bare ett av resultatene etter vårens revisjonsarbeid av handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.
Monica%20J_%20Bjerkreim%20-%20Gjesdal%20kommune%20korr
Overskriften som er valgt til innledningskapitlet viser et tydelig fokus: «For barns beste, må vi tørre å tenke det verste.»

– Vi vet at planen har betydning. Bare at vi snakker om dette til femåringene i barnehagen for eksempel, vet vi har gjort at barna lettere setter ord på ting som ikke nødvendigvis er vold, men som likevel kan være vanskelig. Vi tror på et systematisk arbeid, og vi tror på kompetanse hos ansatte slik at de kan romme det barn og unge måtte fortelle, sier oppvekstkoordinator i Gjesdal kommune, Monica J. Bjerkreim, som har sittet som leder for den tverrfaglige arbeidsgruppa som har hatt ansvar for planen siden den først ble fremlagt i 2011.
 

Halvparten har gjort det

Regjeringen har siden 2007 anbefalt kommunene å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Hensikten med handlingsplanene er å systematisere og koordinere kommunenes arbeid på dette feltet. I underkant av halvparten av landets kommuner har så langt fulgt oppfordringen («Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte? Rapport 3/2019»), blant dem Gjesdal kommune i Rogaland.
 
– Jeg begynte å jobbe i kommunen i 2007, i et treårig prosjekt, som skulle munne ut i en helhetlig oppvekstplan. I den forbindelse kom det også opp at kommunen ønsket en plan mot vold i nære relasjoner, rettet mot barn og unge, noe vi nå har hatt siden 2011, forteller Bjerkreim.

Eget kompetanseoppleggGjesdal kommune er opptatt av å komme bort fra tanken om at «andre må gjøre det», at «andre er gode på det», at «andre har kompetansen».
 
– Det er langt mer sannsynlig at barn og unge forteller ting til noen de har tillit til og treffer så å si hver dag, enn til ansatte i ulike tjenester som de ikke kjenner, påpeker oppvekstkoordinatoren.

For tre år siden kunne hun lansere en egen opplæringspakke om vold i nære relasjoner til alle avdelinger i skoler, barnehager og hjelpetjenester for barn og unge i Gjesdal kommune. Opplegget kalte de «Se, høre og handle» og ble utviklet i samarbeid med RVTS, Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.
 
– Vi ønsket et opplegg som kunne bidra til å heve kompetansen til absolutt alle som jobber med barn og unge i kommunen. Vi tok kontakt med RVTS, som tente på ideen, søkte om midler og ble med som faglig ansvarlig for undervisningsopplegget, forteller Monica J. Bjerkreim.
 

– Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal.

Å forebygge at barn og unge utsettes for vold, er viktig.  


Opplegget består av to filmmoduler som RTVS spilte inn og som arbeidsgruppa i Gjesdal tok videre til lederne som igjen tok det videre med sine ansatte.  

– Samtalen står sentralt. Fokus er hvordan man best kan snakke med barn og unge som opplever vold i nære relasjoner, påpeker oppvekstkoordinatoren.

Nå i mai arrangeres et nytt kurs for ansatte som har begynt i kommunen etter 2019.
 

Innspill fra Ungdomsrådet


Gjesdal kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner er nå revidert for tredje gang. Monica J. Bjerkreim har også denne gangen ledet arbeidet i den tverrfaglige gruppa som foruten henne består av lederne for barneverntjenesten, helsestasjon og familiesenter og PPT, en representant fra barnehagene og skolene, en fagleder i Nav og lederen for kulturavdelingen i kommunen.
 
Handlingsplanen har mange konkrete tiltak og en systematisk tilnærming, der foreldre og ansatte er hovedmålgrupper i tillegg til barn og unge.
 
– Etter mønster fra tidligere plan la vi også denne gangen opp til informasjon på utvalgte trinn på skolene i Gjesdal, men da vi rådførte oss med Ungdomsrådet, var deres opplevelse at det i liten grad ble snakket om vold. De ønsket større åpenhet og et tydeligere fokus på at vold i nære relasjoner aldri er barna sin skyld og på at de ansatte i skoler og barnehager må bygge relasjoner slik at barna blir trygge nok til å fortelle om vanskelige ting, sier Bjerkreim.
 
Den reviderte planen legger derfor opp til undervisning på hvert trinn, i tråd med Ungdomsrådets innspill.
 
– Vi tror det er viktig med fast informasjon årlig, i tillegg til det jevnlige fokuset på hvordan barn og unge har det i hverdagen, påpeker Bjerkreim.
 

Tro mot planen

De har fått gjennomført mye. For eksempel får foreldre i Gjesdal systematisk informasjon om vold og hvem som kan hjelpe allerede før barnet blir født. Deretter kommer jevnlige drypp via kontroller på helsestasjonen, i barselgruppa, som tema på foreldremøter i barnehagen og etter hvert også på skolen.
 
– Foreldrene skal vite hva som ikke er greit og hvor man kan få hjelp, det samme skal barn og unge i kommunen vite, og ikke minst de ansatte, påpeker Bjerkreim og fortsetter:
 
– Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Å forebygge at barn og unge utsettes for vold, er viktig. Like viktig er det å oppdage og melde fra ved mistanke. Når barn og familier opplever vold, skal de få en helhetlig oppfølging.
 
– Hva har planen betydd siden den først ble fremlagt i 2011?
 
– Vår opplevelse er at systematikken er klok. Vi tror på fokus og åpenhet, og vi går jevnlig tiltakene etter i sømmene for å påse at vi gjennomfører det vi har sagt vi skal. Dette er viktig!
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut