I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Journalføring av opplysninger fra pårørende

Helsepersonell står jevnlig i møter med pårørende som ønsker å gi informasjon som kan være nyttig for oppfølgingen av pasienten eller brukeren. Ønsker og behov hos pårørende kan stå i konflikt med lovverk og rammer for helsehjelpen.
charlesdeluvio-rRWiVQzLm7k-unsplash%20(1)%20copy
Case
Behov for dialog og samhandling
maximize-2
Case
Bekymringsmelding for eldre far
maximize-2
Case
Frykt for reaksjoner ved bekymringsmelding
maximize-2

Pårørende opplever jevnlig at de har opplysninger som kan være av betydning for helsehjelpen som ytes. Åpenhet og forutsigbarhet om hvordan opplysninger fra pårørende vil bli behandlet, er viktig. Det vil gi økt trygghet for pårørende som ønsker å dele informasjon.

Det kan gjøre at pårørende selv er bevisste på hvilken informasjon de ønsker å dele og hvilke konsekvenser det kan føre til. En slik informert dialog kan føre til større tillit og trygghet, men også til modige valg på tross av mulige konsekvenser. Slik kan viktig informasjon komme til nytte i helsehjelpen som gis til pasientens beste.  

Pårørende bør få informasjon om helsepersonellets journalføringsplikt og om at nødvendige og relevante opplysninger pårørende gir vil være tilgjengelig for pasienten.

Pårørendeveilederen 
 

Lovverket åpner for at pasientens innsyn i journalopplysninger fra pårørende kan begrenses når det er «klart utilrådelig» av hensyn til pårørende. Det betyr at det er en reell fare for konsekvenser av et visst omfang for pårørende.

Slike konsekvenser kan for eksempel være represalier fra pasienten overfor pårørende, som alvorlig forfølgelse eller trakassering. Det kan også dreie seg om trusler, vold eller andre belastende konsekvenser.

En dialog rundt dette er viktig for kartlegging av mulige konsekvenser og tiltak.  

Hva kan du gjøre?

For å oppnå best mulig samarbeid, der pårørendes kunnskap kan komme til nytte, er det av viktig å anerkjenne betydningen av deres bidrag. Samtidig er åpenhet om helsepersonells plikter verdifull informasjon til pårørende.

Anerkjennelse kan bidra til at pårørende opplever å bli sett og hørt som viktige involverte i pasienten eller brukeren sitt liv. Åpenhet om behandling av opplysningene er viktig med tanke på tillit og forutsigbarhet i videre prosess.

Å være informert om journalføring kan også sette pårørende i bedre stand til å gjøre vurderinger av hva som er nødvendig informasjonsutveksling med tanke på best mulig helsehjelp og samarbeid til pasienten eller brukeren sitt beste.

Lovverk og Pårørendeveileder er gode ressurser for å sette seg inn i hva som er forventet av deg som helsepersonell.

Trygghet på rammeverk og forventninger kan bidra til en åpnere dialog der det er mulig å finne en kommunikasjonsform til beste for alle.

Hvordan kan du ruste deg selv for samtaler rundt dette temaet?
For å kunne stå tryggest mulig i møte med pårørende som ønsker å gi informasjon kan det være av betydning å sette seg godt inn i lover og rammeverk. Dette kan, sammen med jevnlige refleksjoner med kollegaer, rutiner og systemer for journalføring, gjøre at disse situasjonene kan bli mindre krevende og bidra til et smidigere samarbeid med pårørende. Det kan også gjøre deg tryggere i møte med pårørende som kan synes det er krevende å forholde seg til, og vanskelig å forstå, hvilken informasjon som må journalføres.

Opprinnelig publisert: 21. desember 2022
Sist oppdatert: 18. januar 2023


Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret

Kilder: Helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, journalforskriften, Pårørendeveilederen
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut