I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Pårørendekonferansen 2018

FORSKNING – FAG – ERFARING

Unn

Unn Birkeland

Daglig leder ved Pårørendesenteret
Konferansen ble ledet av Birkeland som er utdannet sykepleier og har en mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer. Hun har over 20 års erfaring fra lederroller i både privat, offentlig og frivillig sektor.

Bent Høie

Helseminister, H
Prisen for Årets Pårørendekommune ble delt ut av helseminister Høie. Han har siden 16. oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000 og partiets 2. nestleder siden 2010. Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. I stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Rogaland.
Bent%20H%C3%B8ie

ONSDAG 17. OKTOBER

10.00 - 10.15
Åpning v/ ordfører Stanley Wirak og kulturinnslag
10.15 - 11.00
Hva er nytt i pårørendelovgivningen? v/ Alice Kjellevold
11.00 - 11.20
Pause
11.20 - 11.30
Orientering om filmen Føniks v/ Gunder Christophersen fra BarnsBeste
11.30 - 12.00
Sjekkliste for pårørende v/ Anne Norheim
12.00 - 13.00
Lunsjpause
13.00 - 13.30
Pårørendeundersøkelsen 2017 v/ Anita Vatland
13.30 - 14.30
SOS til pårørende – erfaringer fra pårørendearbeid i Århus v/ Lene Dernert
14.30 - 16.00
PARALLELLSEMINAR:  1: Åpen dialog i nettverksmøte //  2: Pårørende ved demens, forskning – erfaring  //   3: Pårørendestrategi i kommunen
16.30 - 18.00
Spesialvisning av filmen Føniks
19.00 -
Konferansemiddag m/ underholdning

TORSDAG 18. OKTOBER

08.45 - 09.30
Åpen dag på lukket avdeling v/ Linda Øie
09.30 - 09.45
Prisutdeling Årets Pårørendekommune v/ Helseminister Bent Høie
09.45 - 10.15
Ålesund kommune, Årets Pårørendekommune 2017 v/ Lisbeth Dorthea Slyngstad og Siv Katrin Ulla
10.15 - 10.45
Pårørende i en forandret helsesektor v/ Ann-Britt Sand
10.45 - 11.00
Pause
11.00 - 11.30
Gift med Mr Parkinson v/ Vibeke Sørensen
11.30 - 12.00
Pårørende, kjønn og medborgerskap v/ Inger Marie Lid
12.00 - 13.00
Lunsj
13.00 - 13.30
Familie i krise og barn som pårørende v/ Jon Aarsland
13.30 - 14.00
Når barn blir pårørende v/ Anne Kristine Bergem
14.00 - 14.15
Pause
14.15 - 14.45
En kulturtilpasset omsorg som ivaretar pårørende v/ Gunn Tove Minde
14.45 - 15.15
Pårørendearbeid i et flerkulturelt perspektiv v/ Ursula Småland Goth
15.15 - 15.30
Oppsummering og avslutning
Unn

PARALLELLSEMINAR 3: Strategi i kommunen

Unn Birkeland

Daglig leder v/ Pårørendesenteret
Pårørendesenteret har startet en prosess med bistand til kommuner som ønsker å utforme sin egen pårørendestrategi. Unn Birkeland vil presentere modellen og prosessen for en slik strategi.

Hva er nytt i pårørendelovgivningen?

Alice Kjellevold

Dr. juris og professor i helserett, professor emerita
Alice Kjellevold er tilknyttet Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker innen fagfeltet helse- og sosialrett. De senere årene har hun særlig arbeidet med temaet pårørendes rettigheter i helse- og omsorgstjenesten. Hun har også bidratt i Helsedirektoratets arbeid med utvikling av veiledere om pårørendearbeid.
Alice%20Kjellevold
Anita%20Vatland

Pårørendeundersøkelsen 2017

Anita Vatland

Daglig leder for Pårørendealliansen
 Anita Vatland er leder for Pårørendealliansen, en frittstående paraplyorganisasjon som arbeider for å synliggjøre pårørendes verdiskapning og deres utfordringer samt arbeide for å forbedre de pårørendes vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til.

Sjekkliste for pårørende

Anne Norheim

Dosent i sykepleievitenskap
Norheim er dosent i sykepleievitenskap ved Universitetet i Stavanger ved det helsevitenskapelige fakultet. Hun har lang erfaring fra undervisning på ulike nivå, med fokus på omsorg overfor eldre. Forskningen hennes har i senere år vært sentrert omkring verdigrunnlaget, brukermedvirkning og pårørende.
Anne%20Norheim
Lisbeth%20Dorthea%20Slyngstad

Ålesund, Årets Pårørendekommune 2017

Lisbeth Dorthea Slyngstad

Rådgiver psykisk helse i Rådmannens stab i Ålesund kommune
Slyngstad er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning innen bl.a. veiledningsmetodikk, psykisk helse og rusarbeid. Nå arbeider hun med brukerinvolvering og pårørendearbeid med fokus på å øke åpenhet og kompetanse rundt psykisk helse og psykiske lidelser.

Ålesund, Årets Pårørendekommune 2017

Siv Katrin Ulla

Prosjektleder Ålesund kommune
Siv Katrin Ulla er utdannet Internasjonal markedsfører og Samtaleterapeut med ulike videreutdanninger innen organisasjon og ledelse. Hun har tidligere arbeidet med både pårørendearbeid, frivilligsentral og forebyggende arbeid i Ålesund kommune.
Siv%20Katrin%20Ulla
Lene%20Dernert

SOS til pårørende

Lene Dernert

Cand.psych. / Master i Human Health
Dernert har som psykolog alltid vært opptatt av menneskers mentale helse. I mange år var Kreft- og Kronikerrehabilitering hennes viktigste arbeidsområde, men i senere tid har hun fokusert på arbeid med pårørende til alvorlig og langvarig syke. Det er ekstra viktig å ivareta sin egen psykiske helse når sykdom rammer familien.

PARALLELLSEMINAR 1: Åpen dialog som tilnærming

Elisabeth Bendiksen

Spesialsykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid
Bendiksen jobber ved K3 for Jæren DPS. Hun leder psykoedukative grupper med fokus på kognitiv terapi for pasienter ved sengeposten og deltar som møteleder i nettverksmøter for pasientene. Hun er også involvert i familiearbeid som barneansvarlig helsepersonell i sin behandlingsenhet.
Elisabeth%20Bendiksen
Marit%20Hedland%20Li

PARALLELLSEMINAR 1

Marit Hedland Li

Sosionom
Li jobber som sosionom i sengepost for Jæren DPS. Hun har kvalifisering som leder for nettverksmøter, bl.a. v/ kurs med Jaakku Seikula på Lesbos. Hun har drevet fagutvikling av Åpen Dialog i nettverksmøter ved senteret siden 2004. Hun underviser og veileder i metoden. Li er også leder for tverretatlig Nettverksforum Åpen Dialog på Jæren.

PARALLELLSEMINAR 2: Pårørende ved demens, forskning – erfaring

Kirsten Jæger Fjetland

Førsteamanuensis v/ Fakultet for helsefag på VID vitenskapelige høgskole
Fjetland er utdannet sykepleier, helsesøster og pedagog og har doktorgrad i kulturell språkpraksis. I dag jobber hun som førsteamanuensis ved bachelorutdanning i vernepleie og ergoterapi og ved master i Medborgerskap og samhandling. Forskningsarbeid er knyttet til medborgerskapspraksis med fokus på narrativitet, etikk og pårørendearbeid i profesjonell praksis.
Kirsten%20J%C3%A6ger%20Fjetland
Mirka%20Tokovska

PARALLELLSEMINAR 2

Miroslava Tokovska

Førsteamanuensis v/ Fakultet for helsefag på VID vitenskapelige høgskole
Tokovska er utdannet sykepleier i Slovakia, og vernepleier i Norge. Videre har hun tatt master i sosial pedagogikk og doktorgrad i sosialt arbeid. Hun driver forskning og formidling innen emner som eldre, demens, miljøarbeid, sosial støtte og pårørende.

PARALLELLSEMINAR 2

Frode Nilsen

Frode Nilsen har arbeidet innen kino- og kultursektoren i Rogaland og Agder i 40 år, og sluttet som kinodirektør i SF Kino Stavanger/Sandnes i vår, og er nå pensjonist. Frode Nilsen har vært pårørende i cirka 10 år, da hans kone, Lillian, har Alzheimer. Han har vært aktiv i Stavanger Demensforening i flere år, også i styret.
Frode%20Nilsen
Linda%20%C3%98ie

Åpen dag på lukket avdeling

Linda Øie

Gründer, «Fra offer til kriger»
«Åpen dag på lukket avdeling» er show om tabuer. Sammen med musiker Sveinar Heskestad tar hun publikum gjennom sine erfaringer fra lukket avdeling og drar til og med paralleller som de fleste kan kjenne seg igjen i.

Pårørende, kjønn og medborgerskap

Inger Marie Lid

Professor v/ Fakultet for helsefag på VID vitenskapelige høgskole
Lid er professor i folkehelse og rehabilitering. Hennes forskningsinteresser er medborgerskap, politisk filosofi, tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, universell utforming, etikk og forskningsetikk. Hun er opptatt av folkehelse sett i et samfunnsperspektiv og myndighetenes tilrettelegging for deltakelse gjennom samfunnsplanlegging og tjenesteutforming.
Inger%20Marie%20Lid
Ann-Britt%20Sand

Pårørende i en forandret helsesektor

Ann-Britt Sand

Universitetslektor v/ Universitetet i Stockholm
Sand jobber som universitetslektor ved Universitetet i Stockholm og forsker ved Nationellt kompetansecentrum Anhöriga (NkA). Forskningen hennes fokuserer på velferdsstaten og sosialpolitikk samt uformell omsorg og problemstilliger knyttet til dette.

Gift med Mr Parkinson

Vibeke Sørensen

Foredragsholder og edutainment standup-komiker
Sørensen fikk i 2009 diagnosen Parkinsons sykdom. Hun startet med foredrag og edutainment-standup show da hun ble 100% ufør høsten 2016. Det skulle ikke være forgjeves at hun hadde fått denne sykdommen, og det hastet å leve! I disse dager er hun ute med boka #MIDT I FLEISEN hvor hun forteller om sitt forhold til Mr Parkinson gjennom snart 10 år.
Vibeke%20S%C3%B8rensen
Anne%20Kristine%20Bergem

Når barn blir pårørende

Anne Kristine Bergem

Universitetslektor v/ OsloMet-Storbyuniversitetet
Bergem er lege, spesialist i voksenpsykiatri, gruppeterapeut og har en master i ledelse og kommunikasjon. Hun har jobbet mange år i psykisk helsevern og som fagrådgiver både i BarnsBeste og i Rådet for psykisk helse. Hun har skrevet flere bøker, de fleste om tematikken barn som pårørende.

Kulturtilpasset omsorg som ivaretar pårørende

Gunn Tove Minde

Sosiolog og førstelektor v/ Universitetet i Tromsø
Minde har over 20 års erfaring med å forske på samiske og flerkulturelle temaer. Hun har publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, redigert flere rapporter samt skrevet to bøker. For tiden jobber hun med et aktivitetsprosjekt; Personsentrert omsorg innenfor rammen av et gammelt kulturlandskap.
Gunn%20Tove%20Minde
Ursula%20Sm%C3%A5land%20Goth

Pårørendearbeid i flerkulturelt perspektiv

Ursula Småland Goth

Professor v/ VID vitenskapelige høgskole
Goth jobber i dag som professor ved VID vitenskapelige høgskole og som professor II ved NLA høgskolen. Hun er utdannet siviløkonom, epidemiolog og sykepleier og har en doktorgrad innen helsetjenesteforskning og migrasjonshelse.

Familier i krise og barn som pårørende

Jon Aarsland

Daglig leder ved Familievernkontoret Sør-Rogaland
Jon Aarsland er teolog og familieterapeut og jobber som daglig leder ved Familievernkontoret Sør-Rogaland. Han har på ulike måter vært en pådriver i utformingen av familievernet lokalt, regionalt og nasjonalt. Nasjonalt Spisskompetansemiljø for foreldre fratatt omsorg for egne barn er lagt til Sør-Rogaland. Han har og mange år som lokalpolitiker.
Jon%20Aarsland
Logostripe%20Ny
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut