Pårørendekonferansen 2022

Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?

Årets Pårørendekonferanse arrangeres digitalt 21. september kl. 09:00–15:00.
Gjennom foredrag, filmer og studiosamtaler med pårørende, fagpersoner og forskere utforsker dette årets konferanse hvor langt vi har kommet i å inkludere de pårørende.
 
Programmet blir rikholdig og og vil inkludere både kjente navn, dyktige fagpersoner, engasjerte forskere og erfarne pårørende.
Oversikten blir oppdatert fortløpende – så følg med

Se praktisk info for priser eller gå direkte til påmelding.

Få oppdateringer om konferansen

Oppgi din e-postadresse og å få fortløpende oppdateringer om konferanser:
UnnB

Unn Birkeland

Daglig leder ved Pårørendesenteret
Konferansen ledes av Birkeland som er utdannet sykepleier og har en mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer. Hun har over 20 års erfaring fra lederroller i både privat, offentlig og frivillig sektor.

Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister, Ap
Prisen for Årets Pårørendekommune deles ut av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som også kommer med en egen hilsen i anledning konferansen. Kjerkol ble utnevnt til helse- og omsorgsminister høsten 2021 og har ansvar for regjeringens politikk på pårørendefeltet. Hun har lansert en ny nasjonal helse- og samhandlingsplan som skal styrke arbeide med samhandling, og hvor de sømløse overgangene mellom sykehus og kommunehelsetjeneste skal forbedres. 
 
ingvildkjerkol
P%C3%A5l%20Iden

Pål Iden

Direktør Ukom
Pål Iden er spesialist i samfunnsmedisin og har lang fartstid fra helsetjenesten og helseforvaltningen. I 2018 ble han utnevnt til leder for den nye Statens Undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten – Ukom. Han har, sammen med sin stab, bygget opp Ukoms nye rolle. Hvordan kan vi nasjonalt ta mer lærdom av det som går aller mest galt i helse- og omsorgstjenesten? Gjennom nye spørsmål og reell involvering av pasienter og pårørende, kan vi finne nye svar som gjør oss i stand til å forebygge at disse alvorlige hendelsene gjentar seg.

Merete Brungot Kløvning

Pårørendekoordinator i Ålesund kommune
Ålesund vant prisen «Årets pårørendekommune» i 2017, og var dermed den første kommunen som fikk denne utnevnelsen. Merete jobber som pårørendekoordinator med et bredt spekter av oppgaver knyttet til ivaretakelse av pårørende og utvikling av pårørendeomsorgen i kommunen. Hun jobber spesielt inn mot sorgarbeid og oppfølging av etterlatte, og barn som pårørende. Hun har styreverv  i hovedstyret i faggruppen for kreftsykepleiere, og er redaktør i fagtidsskriftet «Kreftsykepleie». Merete er utdannet kreftsykepleier, og har blant annet videreutdanning i flerkulturell forståelse. 
 
Merete%20Brungot%20Kl%C3%B8vning
Erna%20Henriette%20Dahl%20Tysk%C3%B8

Erna Henriette Dahl Tyskø

Enhetsleder Ørland kommune, ph.d. stipendiat v/Høgskulen på Vestlandet
Erna Henriette forsker på brukere, pårørendes og tjenesteutøveres medvirkning i utformingen av kommunale helse- og omsorgstjenester. Hun vil fortelle om erfaringer fra Ørland kommune sitt pårørendearbeid og betydningen av å systemisk arbeid i kommunen.  

Lilly Ann Elvestad

Generalsekretær FFO
Lilly Ann Elvestad er generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). FFO er en paraplyorganisasjon som representerer 87 pasient- og brukerorganisasjoner tilknyttet funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. FFOs rolle er å tale felleskapets sak, bidra med felles erfaringer slik at de kan påvirke politiske beslutninger og sikre god tjenesteutvikling til beste for bruker og pårørende.

Lilly Ann er utdannet samfunnsøkonom og statsviter og har bred erfaring fra både offentlig og ideell sektor.
 
small_lillyannelvestad_ffo_2021_larsopstad_001-edit
henrik%20syse%20-%20ramme

Henrik Syse

Filosof, forsker og forfatter
Henrik er forsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor ved Oslo Nye Høyskole (tidl. Bjørknes Høyskole) samt foredrags- og kursholder. Fra 2015 til og med 2020, var han medlem av Den Norske Nobelkomité, og fra 2002 til og med 2016 satt han i Pressens Faglige Utvalg. Han har skrevet og redigert bøker og artikler om etikk, kommunikasjon, krig, religion, politikk, filosofi og næringsliv, herunder Ord i krise: refleksjoner om håp i koronaens skygge (2020). Han er særlig opptatt av hvordan vi ivaretar kommunikasjon og medmenneskelighet i krisesituasjoner, ikke minst overfor pårørende.

 

Solveig Hodne Riska

Jurist og universitetslektor i helserett og menneskerettigheter
Riska er tilknyttet det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hun har erfaring fra undervisning og foredrag med fokus på sammenhengen mellom juss, etikk og menneskerettigheter. Riska er utdannet både fysioterapeut og jurist. Med denne doble kompetansen har hun et engasjement for implementering av pårørendes rettigheter i praksisfeltet:  «Not just in law, but in fact».
 
Solveig%20H%20Riska%20-%20ramme
una%20stenberg%20-%20ramme

Una Stenberg

Sosionom og forsker
Una Stenberg jobber som sosionom og forsker på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, og ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Hun jobber med forskning på helsekompetanse og mestring, både knyttet til utvikling og forskning på hvordan pårørende kan styrkes. På konferansen vil hun legge fram ferske resultater fra studier der utbytte fra deltakelse i ulike typer lærings- og mestringstilbud til pårørende har blitt undersøkt.   
 

Andreas Wiese

journalist, mediekommentator og teateranmelder
Andreas har jobbet i mange år som journalist, mediekommentator og teateranmelder i Dagbladet, og har vært leder for Litteraturhuset i Oslo. Han har gått på NHH, på litteratur ved UiB og regilinjen på Statens Teaterskole. Andreas er nå frilansskribent, mediekommentator for P2, teateranmelder og medlem av Heddajuryen for norsk scenekunst.
Andreas er far til fire, inkludert Frida. Han har et så vanskelig forhold til autoriteter at han ikke engang hører på seg selv.

 
andreas%20wiese%20-%20ramme
line%20lindsetmo%20-%20ramme

Line Lindsetmo

Seniorrådgiver Bufdir
Line jobber i Barne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratet med vold i nære relasjoner og krisesentertilbud. Hun er utdannet statsviter fra UiO med psykologi i fagkretsen.
Line er mor til Frida på 23, og har også tre andre barn på 19, 25 og 27. Frida er født døvblind og har et sjeldent kromosomavvik, og bor i voksenbolig i regi av Signo Vivo i Andebu.
– Ingen problemer er så store at du ikke kan løpe fra de, mener Line, som løper helmaraton en gang i året.

 

Sina Furnes Øyri

Postdoktor ved SHARE
Sina Furnes Øyri er utdannet jurist og har i tillegg bachelor i statsvitenskap og master i samfunnssikkerhet. Hun har en ph.d i helse og medisin med doktorgradsavhandling om
risikoregulering, tilsyn og resiliens. Hun er for tiden involvert i flere forskningsprosjekter. Prosjektene omhandler tilsynsstrategier for involvering av pasienter, pårørende og helsepersonell, tilsyn med barnevernet, samt meldekultur innen kirurgi og granskningsmetodikk av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Øyri er ansatt som postdoktor ved SHARE, Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Universitetet i Stavanger, og innehar en bistilling som juridisk og sikkerhetsfaglig rådgiver i Forskningsavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus.


 
Sina%20%C3%98yri
Logostripe%202021